Login

Crear un compte

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Nom d'usuari*
Paraula clau*
Confirma clau*
Nom*
Cognoms*
Email*
Telèfon*
País*
* Quan crees un compte acceptes les nostres Condicions i Avís legal.

Ja ets membre de viatges salvatges?

Login

Login

Crear un compte

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Nom d'usuari*
Paraula clau*
Confirma clau*
Nom*
Cognoms*
Email*
Telèfon*
País*
* Quan crees un compte acceptes les nostres Condicions i Avís legal.

Ja ets membre de viatges salvatges?

Login

Condicions

INSCRIPCIONS I PAGAMENT

 1. En el moment de fer la reserva s’haurà d’abonar com a mínim el 50% de l’import de l’activitat; les places no es consideraran fermament compromeses si no s’ha efectuat prèviament el dipòsit corresponent.
 2. El pagament de la resta del preu es realitzarà segons el calendari de pagament que fixi l’organització. Si no fixa un calendari de pagament, s’entendrà que el pagament haurà de realitzar-se al moment previ a la sortida.
 3. Gisfera SCCL (www.viatgessalvatges.com) podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per a la desestimació abans de la sortida si el consumidor no realitza qualsevol dels pagaments previstos en l’apartat anterior en el termini que correspongui.

PRESTACIONS

Les prestacions que integren el contracte resulten de la informació proporcionada al consumidor el programa, així com de les indicacions referents a aquesta informació que s’hagin realitzat en confirmar la reserva.

No obstant això, la organitzadora es reserva la possibilitat de modificar la informació continguda en el programa per causes de pès alienes a la organització. Per a la seva validesa, els canvis en aquesta informació s’han d’haver comunicat clarament a l’usuari.

 A) Transport

 1. El consumidor ha de presentar-se en el lloc indicat per a la sortida amb l’antelació indicada per l’organitzadora o, en el seu defecte, per el programa.
 2. Si el consumidor no pogués realitzar l’activitat per no haver-se presentat amb l’antelació requerida, s’aplicarà el règim previst per a la falta de presentació a la sortida o, si escau, el previst en l’apartat corresponent a la desestimació del consumidor.

B) Assegurances

Les nostres activitats inclouen una assegurança. Les assegurances són obligatòries, incloses en el preu i no son reemborsables.

C) Altres serveis

 1. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si han estat pactades per les parts en condicions particulars.
 2.  S’entendrà que la presència de mascotes no és acceptada a l’activitat, només si de manera expressa així s’indica a la publicitat i informació prèvia del mateix. En cas contrari, si el consumidor desitja fer l’activitat amb la seva mascota, haurà de posar-ho en coneixement de l’organitzador abans d’efectuar la sol·licitud de reserva a fi de que pugui informar-lo si és o no possible.

DRETS DE LES PARTS ABANS DE COMENÇAR L’ACTIVITAT

A) Modificació del contracte

 1. Si en qualsevol moment anterior a la sortida el consumidor desitja sol·licitar canvis referits a les destinacions, als mitjans de transport, a la durada, al calendari, a l’itinerari de l’activitat contractat o a qualsevol altre extrem sobre les prestacions i la organitzadora pot efectuar-los, aquesta podrà exigir-li l’abonament de les despeses addicionals justificades que haguessin causat aquestes modificacions, així com unes despeses de gestió de la reserva que no podran excedir del 15% del preu de l’activitat.
 2. Abans de la sortida, la organitzadora només pot realitzar els canvis que siguin necessaris per al bon fi de l’activitat combinat i que no siguin significatius. Es considera que els canvis necessaris són significatius si impedeixen la realització dels fins d’aquest, segons les seves característiques generals o especials.
 3. En el supòsit que la organitzadora es vegi obligada a realitzar canvis significatius ho posarà immediatament en coneixement del consumidor. Aquest podrà optar entre acceptar la modificació del contracte en el qual es necessiten les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu, o resoldre el contracte. El consumidor haurà de comunicar la decisió que adopti a la organitzadora en els tres dies següents al que se li notifiqui la modificació. Si el consumidor no comunica la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que opta per la resolució del contracte.

B) Revisió del preu

La organitzadora només podrà revisar el preu, a l’alça o a la baixa, sempre que aquesta revisió es produeixi abans dels 20 dies previs a la sortida i que no sigui significativa, és a dir, superior al 15% del preu de l’activitat. A més, aquesta revisió només es podrà portar a terme per ajustar l’import del preu de l’activitat a les variacions:

 1. Dels tipus de canvi aplicats al activitat organitzada.
 2. Del preu dels transports compresos en el activitat, inclòs el cost del carburant.
 3. De les taxes i impostos relatius a determinats serveis, com taxes d’aeroport, embarcació, desembarcament i altres d’inclosos en el preu.
 4. El preu revisat es determinarà prenent com a referència el contravalor de la moneda del país o països de destinació i els preus, taxes i impostos aplicables a la data d’edició de l’opuscle.

Si la revisió del preu suposa un augment superior al 15% del preu de l’activitat, la organitzadora el posarà immediatament en coneixement del consumidor, que podrà resoldre el contracte.

C) Cessió de la reserva

 1. El consumidor podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en el programa i en el contracte per realitzar l’activitat combinada.
 2. La cessió haurà d’ésser comunicada per qualsevol mitjà a la organitzadora i serà gratuïta si aquesta rep la comunicació amb una antelació mínima de quinze dies a la data d’inici de l’activitat. Si es desitja portar a terme amb posterioritat i la organitzadora pot acceptar-la, podrà exigir al consumidor unes despeses de gestió que no excedeixin del 10% del preu de l’activitat.
 3. En tot cas, el consumidor i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant la organitzadora del pagament de la resta del preu, així com de les despeses addicionals justificades que pugui haver causat la cessió.

D) Dret de desestiment del consumidor

 1. En tot moment el consumidor i usuari podrà deixar sense efecte els serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, però haurà d’indemnitzar a l’organitzador en les quanties que a continuació s’indiquen, excepte que la resolució tingui lloc per causa de força major:
  1. Si l’activitat no està subjecte a condicions econòmiques especials de contractació: despeses de gestió; despeses d’anul·lació, si n’hi ha, i una penalització consistent en el 25% de l’import total de l’activitat, si la cancel·lació es produeix amb més de 10 i menys de 15 dies d’antelació a la data del començament de l’activitat; el 50% entre els dies 3 i 10, i el 100% dins de les 72 hores abans a la sortida.
  2. Si l’activitat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, tals com avions, bucs, tarifes especials o altres anàlogues, les despeses de gestió, les despeses d’anul·lació i les penalitzacions s’establiran d’acord amb les condicions acordades entre les parts.
 2. En tot cas el desistiment produeix efectes des del moment en què la voluntat de desistir del consumidor arriba al coneixement de la organitzadora.

E) Cancel·lació de l’activitat per part de l’organitzador

La cancel·lació de l’activitat, per qualsevol motiu que no sigui imputable al consumidor, li dona dret a resoldre el contracte amb els drets previstos en l’apartat C). Si la cancel·lació de l’activitat es comunica dins dels dos mesos anteriors a la sortida, l’organitzadora haurà d’abonar al consumidor una indemnització en funció del temps que falti per a la sortida, que com a mínim serà de:

 1. El 5% del preu de l’activitat si es produeix amb una antelació de més de 15 dies i menys de 2 mesos.
 2. El 15% del preu de l’activitat, si es produeix amb una antelació d’entre els 15 i 3 dies.
 3. El 25% del preu de l’activitat, si es produeix en les 48 hores anteriors a la sortida.

No hi ha obligació d’indemnitzar en els següents supòsits:

 1. Quan la cancel·lació es deu al fet que el nombre de persones inscrites és inferior a l’exigit en el programa o en el contracte per a l’activitat combinada. En aquest cas, la organitzadora ha de comunicar per escrit la cancel·lació al consumidor abans de la data límit fixada en el programa o en el contracte, i que com a mínim serà de 7 dies d’antelació mínima a la data de sortida.
 2. Quan la cancel·lació de l’activitat es deu a causes de força major. Són causes de força major les circumstàncies alienes a la organitzadora, anormals i imprevisibles, la conseqüència de les quals no hauria pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència adequada.

F) Falta de presentació a la sortida

Hi haurà falta de presentació a la sortida si el consumidor no comunica la seva voluntat de no realitzar l’activitat i no es presenta a l’hora i lloc previstos per a la sortida. En aquest cas, perd el dret a la devolució de les quantitats entregades i continua obligat a abonar les que estiguessin pendents de pagament.

DRETS I DEURES DE LES PARTS DESPRÉS D’INICIAR L’ACTIVITAT

A) Compliment defectuós o falta de prestació de serveis

 1. Quan el consumidor comprovi, durant la realització de l’activitat, que hi ha algun defecte o es produeix la falta de prestació d’algun servei contractat, haurà de comunicar-ho en el mateix lloc i al més aviat possible a l’organitzador o al detallista i, si escau, al prestador del servei de què es tracti, a fi de que la organitzadora pugui tenir la possibilitat de buscar una solució immediata si és possible. La comunicació s’haurà de realitzar per escrit o en qualsevol forma en què quedi constància. Després de rebre la comunicació, el detallista o l’organitzador hauran d’obrar amb diligència per trobar les solucions adequades.
 2. En el cas de que durant l’activitat sobrevingui la falta de prestació o la prestació deficient d’algun dels serveis que formen part del mateix, el consumidor tractarà de no augmentar amb les seves accions i decisions els danys que es derivin.

B) Impossibilitat de prestar una part important dels serveis per part de l’organitzador

 1. La organitzadora haurà d’adoptar les solucions adequades per a la continuació de l’activitat si una vegada iniciat aquest no subministra o comprova que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte.

Són part important dels serveis previstos aquells, la falta de realització dels quals impedeix el desenvolupament normal de l’activitat i provoquen que no sigui raonable esperar que el consumidor, enmig d’aquest tipus de activitat, el continuï en aquestes circumstàncies.

 1. La organitzadora no podrà demanar cap suplement per les solucions adoptades per a la continuació de l’activitat i abonarà al consumidor qualsevol diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.
 2. Si el consumidor accepta expressament o tàcitament les solucions proposades per la organitzadora no tindrà dret a cap indemnització per aquestes modificacions. Es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes si continua l’activitat amb les solucions donades per l’organitzador.
 3. Si les solucions adoptades per l’organitzador fossin inviables o el consumidor no les acceptés per motius raonables, la organitzadora hauria de:
 4. a) Proporcionar-li un mitjà de transport equivalent al contractat en l’activitat per tornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que ambdós hagin convingut, si el contracte inclou l’activitat de tornada.
 5. b) Reemborsar-li el preu pagat amb deducció de l’import de les prestacions que li hagi proporcionat fins a acabar l’activitat, excepte si el defecte que impedeix la continuació de l’activitat és imputable al consumidor.
 6. c) Abonar-li la indemnització que sigui procedent.

C) Desestimació del consumidor durant l’activitat

 1. El consumidor té el dret a desistir del contracte de activitat combinat una vegada començat l’activitat, però no podrà reclamar la devolució de les quantitats entregades i continuarà obligat a abonar les que estiguin pendents de pagament.
 2. Si la desestimació obeeix a un accident o a una malaltia del consumidor, que li impedeixi continuar l’activitat, la organitzadora està obligada a prestar la necessària assistència i, en el seu cas, a abonar l’import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades, deduïdes les despeses de gestió i les d’anul·lació degudament justificades que correspondrien.
 3. En ambdós casos, totes les despeses suplementàries ocasionades per la desestimació, i en particular les de repatriació o trasllat al lloc d’origen, són a càrrec del consumidor.

D) Deures de col·laboració del consumidor al normal desenvolupament de l’activitat

 1. El consumidor haurà d’atenir-se a les indicacions que li faciliti la organitzadora per a l’adequada execució de l’activitat, així com a les reglamentacions que són d’aplicació general als usuaris dels serveis compresos en l’activitat combinat. En particular, en els activitats en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el normal desenvolupament de l’activitat.
 2. La infracció greu d’aquests deures faculta la organitzadora per resoldre el contracte de activitat combinat. En aquest cas, si el contracte inclou l’activitat de tornada, la organitzadora proporcionarà al consumidor un mitjà de transport equivalent al contractat en l’activitat per retornar al lloc de sortida o a qualsevol altre que ambdós hagin convingut. La organitzadora tindrà dret, a més, a la indemnització que sigui procedent pels danys imputables a la conducta del consumidor.

RESPONSABILITAT CONTRACTUAL PER COMPLIMENT DEFECTUÓS O INCOMPLIMENT

La organitzadora organitzadora i la organitzadora detallista responen davant del consumidor tant si executen elles mateixes les prestacions compreses en l’activitat combinat com si les realitzen els seus auxiliars o altres prestadors de serveis.

A) Causes d’exoneració de responsabilitat

La responsabilitat d’organitzadors i detallistes cessarà quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

 1. a) Que els defectes observats en l’execució del contracte siguin imputables al consumidor.
 2. b) Que aquests defectes siguin imputables a un tercer, aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable.
 3. c) Que els defectes esmentats es deguin a causes de força major, entenent per causes de força major aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
 4. d) Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista o l’organitzador, malgrat haver posat tota la diligència necessària, no podia preveure ni superar.

B) Deure d’assistència de la organitzadora

 1. La organitzadora organitzadora i la organitzadora detallista, malgrat estar exonerades de responsabilitat, continuaran obligades a proporcionar l’assistència necessària al consumidor que es trobi en dificultats.
 2. No existirà el deure d’assistència previst en l’apartat anterior quan els defectes produïts durant l’execució del contracte siguin atribuïbles de forma exclusiva a una conducta intencional o negligent del consumidor.

C) Responsabilitat per prestacions no incloses en l’activitat combinat

 1. Les regles de responsabilitat contractual de l’activitat combinat no són aplicables a prestacions com la realització d’excursions, l’assistència a esdeveniments esportius o culturals, les visites a exposicions o museus, o altres anàlogues, que no es troben incloses en el preu global de l’activitat combinat i que el consumidor contracta amb caràcter facultatiu amb ocasió de l’activitat o durant el seu transcurs.

En aquests casos, la organitzadora haurà d’indicar al consumidor el caràcter facultatiu de la prestació i que no forma part de l’activitat combinat.

 1. Si la organitzadora intervé en la contractació d’aquestes prestacions respondrà d’acord amb les regles específiques del contracte que realitzi.

RECLAMACIONS I ACCIONS DERIVADES DEL CONTRACTE

A) Reclamacions a la organitzadora

 1. Sense perjudici de les accions legals que l’assisteixen, el consumidor podrà efectuar per escrit reclamacions per la no-execució o la execució deficient del contracte davant la organitzadora detallista.
 2. En un termini màxim de 30 dies, la organitzadora haurà de contestar per escrit les reclamacions formulades.
 3. En aquesta fase, el consumidor i la organitzadora podran sol·licitar la mediació de l’administració competent o dels organismes que es constitueixen a tal fi per trobar per ells mateixos una solució al conflicte, que sigui satisfactòria per a ambdues parts.
 4. Si el conflicte no pot ser resolt mitjançant la reclamació a la organitzadora, el consumidor podrà sotmetre’l a l’arbitratge de consum si la organitzadora reclamada s’hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum, o si la organitzadora malgrat no estar adherida accepta la sol·licitud d’arbitratge del consumidor. Així mateix en tot cas el consumidor pot reclamar en via judicial.

B) Arbitratge de consum

 1. Si la organitzadora reclamada s’hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum, el consumidor podrà dirigir les seves reclamacions a la Junta Arbitral de Consum que sigui competent.
 2. No poden ser objecte de l’arbitratge de consum les reclamacions en les quals hi ha intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte.
 3. Tret que s’hagi fixat una altra cosa en l’oferta pública de submissió al sistema arbitral de consum, l’arbitratge serà de dret i el procediment arbitral es regirà pel que està disposat en el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer.
 4. El laude que dicti el tribunal arbitral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a ambdues parts.

C) Accions judicials

 1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el consumidor podrà reclamar per via judicial.
 2. Les accions judicials derivades del contracte de activitats combinades prescriuen pel transcurs del termini de 2 anys, a comptar des del dia en el qual va finalitzar o havia de finalitzar l’activitat.